GEBRUIKSVOORWAARDEN

Daiichi Sankyo Europe GmbH (“Daiichi Sankyo”) onderhoudt de delen van deze site die uitdrukkelijk bestemd zijn voor een internationaal publiek buiten de VS en het VK, voor informatie-, educatie- en communicatiedoeleinden. Het staat u vrij om door deze website te bladeren, maar uw toegang tot en gebruik van de site is wel onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Voorwaarden en bepalingen”) en aan alle van toepassing zijnde wetten. Door het bezoeken van en bladeren door de website gaat u, zonder beperking of kwalificatie, akkoord met de Voorwaarden en bepalingen.

VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

De inhoud van deze site is NIET BEDOELD OM MEDISCH ADVIES TE GEVEN, en is ook niet bedoeld als vervanging voor het advies van een arts of andere bevoegde zorgverlener. Bezoekers dienen zich bij het inwinnen van medisch advies niet te verlaten op de informatie op deze site.

Auteursrechten en handelsmerken

Alle inhoud van deze website, zoals teksten, publicaties, nieuwsbrieven, artikelen, opinies, notulen, mededelingen, visies, grafische elementen, afbeeldingen, HTML-code, multimediaclips, Java-code en de selectie en ordening van informatie (“materialen”) wordt beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele-eigendomswetten. Alle afbeeldingen en tekst zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Daiichi Sankyo en mogen, behoudens het bepaalde in deze Voorwaarden en bepalingen, niet gedownload, verspreid, bewaard, opnieuw gebruikt, opnieuw geplaatst, bewerkt of op andere wijze gebruikt worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Daiichi Sankyo. Daiichi Sankyo verklaart of garandeert niet dat uw gebruik van het op de site getoonde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden.

Niet-commercieel gebruik

U mag een enkele kopie van de inhoud afdrukken voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u daarbij alle in de materialen opgenomen of op de site vermelde mededelingen ten aanzien van auteursrechten en andere eigendomsrechten behoudt. Met uitzondering van de afbeeldingen die op de site uitdrukkelijk als “Downloadbaar” worden aangemerkt (“Uitdrukkelijk downloadbare afbeeldingen”), is het verder gebruiken, opnieuw gebruiken, kopiëren, verspreiden, opnieuw verspreiden, bewerken, publiceren of opnieuw plaatsen van enig deel van deze site (met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, audiomateriaal en videomateriaal) strikt verboden, en mag niets op deze site opgevat worden als het, via implicatie, estoppel of op andere wijze, verlenen van een licentie voor of toekennen van een recht tot het gebruik van enig intellectueel-eigendomsrecht van Daiichi Sankyo (met inbegrip van, maar niet beperkt tot octrooien, handelsmerken, handelsnamen, auteursrechten of bedrijfsgeheimen). De Uitdrukkelijk downloadbare afbeeldingen mogen gebruikt worden voor niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u daarbij alle mededelingen ten aanzien van auteursrechten behoudt.

Geen aanbiedingen en geen verzoeken

Geen enkele informatie op deze website vormt een aanbieding voor of verzoek tot de aan- of verkoop van, het verhandelen van, of enige andere transactie ten aanzien van effecten of producten van Daiichi Sankyo. Beleggers moeten zich bij het nemen van beleggingsbeslissingen niet verlaten op deze informatie.

Deze website is niet gericht tot en niet bestemd voor gebruik door kinderen (d.w.z. personen die jonger zijn dan 13 jaar). Om de privacy van kinderen zo goed mogelijk te beschermen, negeren wij alle gegevens die zonder de juiste toestemming van de betreffende wettelijke voogd verzameld zijn van een gebruiker van wie bekend is dat hij/zij jonger is dan 13 jaar. Op verzoek kan de voogd van een kind alle door het kind verstrekte informatie inzien en deze informatie laten wissen. Hoewel Daiichi Sankyo redelijke zorg betracht om ervoor te zorgen dat informatie juist is op het moment dat deze op de site wordt geplaatst, wordt de inhoud van deze site aan u aangeboden in de huidige staat, zonder enige vorm van uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, of niet-inbreuk, en Daiichi Sankyo doet geen toezeggingen ten aanzien van de beschikbaarheid, juistheid of volledigheid van de inhoud van deze site. Daiichi Sankyo kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen aanbrengen aan deze materialen, en verbindt zich er niet toe de daarin opgenomen informatie te actualiseren. Hierdoor is het mogelijk dat informatie die op het oorspronkelijke moment van publicatie juist was, inmiddels niet meer actueel is. Daiichi Sankyo is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel die voortkomt uit uw toegang tot of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze site of voortkomt uit het feit dat u zich verlaten hebt op informatie op deze site, of voor enig virus dat uw computerapparatuur of andere eigendommen kan infecteren als gevolg van uw toegang tot, uw gebruik van of het bladeren door deze site of als gevolg van het downloaden van op deze site opgenomen materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, videomateriaal of audiomateriaal door u.

Links naar andere sites

Onze site kan links of verwijzingen bevatten naar websites die los staan van Daiichi Sankyo, en kan ook e-maillinks bevatten die voorafgaand aan hun opname zijn gecontroleerd. Daiichi Sankyo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere sites en is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of letsel die voortkomt uit uw toegang tot dergelijke sites. Links naar andere sites worden uitsluitend vermeld voor het gemak van de gebruikers van onze site. Een link houdt geen verbintenis met een site of organisatie in. Een link houdt geen goedkeuring van een organisatie of goedkeuring voor een organisatie in. In het geval dat wij erachter komen dat dergelijke websites van derden illegale inhoud bevatten, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Opmerkingen en suggesties

Uw opmerkingen en suggesties voor het verbeteren van deze site zijn bij Daiichi Sankyo meer dan welkom. Ideeën, suggesties, informatie, kennis, materialen of andere content (gezamenlijk aangeduid als “content”) die via deze site ontvangen wordt, worden echter wel geacht tevens een royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, overdraagbaar, wereldwijd, niet-exclusief recht en een royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare, wereldwijde, niet-exclusieve licentie voor Daiichi Sankyo te omvatten voor het aannemen, publiceren, verveelvoudigen, verspreiden, doorgeven, distribueren, kopiëren, gebruiken, bewerken, maken van afgeleide versies en vertonen (geheel of gedeeltelijk) van of het handelen naar dergelijke content zonder verdere goedkeuring of overweging, in welke vorm en via welk medium of welke technologie dan ook die/dat momenteel bekend is of op een later moment ontwikkeld wordt, voor de volledige duur van eventuele rechten die ten aanzien van dergelijke content kunnen bestaan.